Корпоративтік басқару

«Қазхром» ТҰК» АҚ-ның корпоративтік басқару жүйесі әділдік, шынайылық, жауапкершілік, ашықтық, кәсіпқойлық және құзыреттілік қағидаттарына негізделген. Корпоративтік басқару жүйесінің негізгі мақсаты барлық мүдделі тараптардың мүдделерін қорғау, Компанияның операциялық тиімділігін арттыру, оның қаржылық тұрақтылығын қолдау және табысты өсіру болып табылады. «Қазхром» ТҰК» АҚ-да Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес және халықаралық озық тәжірибелер есебімен Корпоративтік басқару кодексі әзірленді.

Акционерлердің жалпы жиналысы

Акционерлердің жалпы жиналысының резервтелетін мәселелері келесі мәселелерді қамтиды:

1) Директорлар кеңесі мүшелерінің санын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау. Өз міндеттерін орындау үшін Директорлар кеңесі;

2) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

3) Қоғамның есепті қаржы жылындағы, жартыжылдықтағы, тоқсандағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қазхром» ТҰК "АҚ Жарғысымен қарастырылған, Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне кіретін басқа мәселелер.

Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі Заңмен немесе Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасау үшін жауап береді.

Директорлар кеңесінің резервтік мәселелеріне келесі мәселелер кіреді:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын-ала бекіту;

3) лауазымдық жалақының мөлшерін, атқарушы органның басшысына және мүшелеріне (атқарушы органның функцияларын өз бетінше жүзеге асыратын тұлғаға) сыйақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және «Қазхром» ТҰК "АҚ Жарғысымен қарастырылған Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін басқа мәселелер.

Басқарма

Қоғамның атқарушы органы — Басқарма, ол Қоғамның ағымдағы қызметін басқарады. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері, сондай-ақ Қоғамның өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамасында және «Қазхром» ТҰК "АҚ Жарғысында көзделген Басқарманың құзыреті.